Acknowledgement

# Activities Attachements
1
Saroki Zanko
Purpose: badasthenany play sheyaw la dllnyae jory
2
wazery xwendny balla
Purpose: bo mabasty dabenkrdny zortrin zhmaray kurse bo poly shash
3
Saroki Zanko
Purpose: anjamdane xwendny alektrony ba sarkawtwyee
4
Ragri kolezh
Purpose: Bo gsht mamostakani kolezh
5
Ragri kolezh
Purpose: supasu pezaneny ragir bo lezhnay azmunakani 2020
6
Ragri kolezh
Purpose: Lezhnay barzafty qutabyan
7
Ragri kolezh
Purpose: lezhnay wana zedakyakan