Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
المقاومة البكترياالحيوية المضادات الحيوية والتحري عنها مظهريا و جينينا
كلية العلوم\جامعة موصل
2021-05-23 - 2021-05-25
National
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements