Scientific Activities

# Activities Attachements
1
سةرداني كئلكةي كردةرةشة
2
كةشتي زانستي بو زانكوي دهوك و كيلكةي قةلةوكردني كولك لة زاخو
3
كةشتي زانستي قوتابياني قوناغي سييةم و جوارةم بو سليماني و كاوداري نجم الدين و هةلةبجة كيلكةي بةرهةمهيناني شيري بزني سانين