Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
راهينان لة بوارى بةكارهينانى تةكنولوزياى بريزى لة فيركردن
سةنتةرى فيركردنى ئةليكترونى زانكوى سلاحةددين
2018-03-06 - 2018-05-08
National
2
IELTS Training cours
Durbeen Organization For Political and eCONOMIC iSSUES
2017-07-10 - 2018-07-14
National
3
خولى بةهيزكردنى زمانى أنكليزي
سةنتةرى زمان/ زانكوى سلاحةددين
2018-05-06 - 2018-06-14
National
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements