Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
pedagogy Center
Center of pedagogical Training and Academic Development
2019-12-01 - 2020-06-01
National
2
Statistical Data Analysis Using spss
Iraq-Kurdistan -Erbil
2018-06-26 - 2018-09-02
National
3
الإيجابيات و السلبيات في مشروع بحث التخرج
مركز التعليم المستمر/ جامعة تكريت
2020-10-21 - 2020-10-22
International
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements