Membership in Organization

# Organization Name Level Attachements
1
يةكيتى ماموستايانى كوردستان
2008-03-25
National
2
ريكخراوى ماموستايانى زانكؤ بؤ كةشةبيدانى مرؤيي
2015-03-25
National
3
الاكادیمیە العربیە للابداع والتنمیە البشریە
2020-04-01
International