Biography

C V

 • ( م.أبراهيم ياسين تةهاحوسيَن )
 •  سالَي (1965) لة شارى كةركوك لة دايك بووة.
 •  سالَى ( 1989 – 1990 ) بةشي ثةروةردةى هونةري كؤليَذى هونةرة جوانةكانى لة شارى ( بغداد  ) تةواوكردووة و برِوانامةى بةكالؤريؤسى بة دةست هيَناوة  ( برِوانامةى  دةرضوون  بة  ذمارة 1245  لة   بةروارى 12-10-2010 .
 • -سالَى (2008) لة خويَندنى بالآ وةرطيراوة وسالَى (2008-2009 / 2009- 2010)برِوانامةى ماستةرى لةبةشي شيَوةكارى كؤليَذى  هونةرةجوانةكانى هةوليَر لة بوارى( ثةروةردةى هونةري) بةدةست هيَناوة بة (فةرمانى زانكؤيى) ذمارة  1663 لة بةروارى10-11- 2010، دواتر بة فةرمانى وةزارى وةزارةتى ثةروةردة ذمارة 3317 لةبةروارى 24-2-2011 ثةسةندكراوة.
 •  ـ ناز ناوى  زانستى (مامؤستاى ياريدةدةر ) لة بوارى شيَوةكارى  ثيَدراوة بة فةرمانى  وةزارى  وةزارةتى ثةروةردة ذمارة 11257 لةبةروارى 26-6-2011  
 • ـ نازناوى زانستى ( مامؤستا) ى وةرطرت بةفةرمانى ذمارة 8657 – لة بةروارى 7-10-2016 لة بةروارى 3-1-2016 ئةذماركراوة .
 • 6 ـ ئةندامى يةكيَتى هونةرمةندانى شارى هةوليَرة .
 • 7 ـ بةشدارى سىَ خولى  كؤمثيوتةر و سىَ خولى زمانى  ئينطليزى كردووة
 •  ـ (3) ثيَشانطةى تايبةتى كردؤتةوة
 • 1ـ سالَى 1989 لة هؤلَى كؤليَذى  ثةروةردةى  هونةرى  بةغدا بة (20 ) تابلؤى زةيتى

  (20) تابلؤى هيَلكارى قةبارة جؤراو  جؤر بؤماوةى (4 ) رؤذ .

 • 2 ـ لة يةكةم سالَ يادى دامةزراندنى يةكةم ثةرلةمانى كوردى لة بةروارى 19-5

    1993  كة تيايدا (138) ويَنةى فؤتؤى  هونةرى نمايش كرا .

 • 3 ـ لة هؤلَى ثةيمانطةى هونةرةجوانةكانى شةهيد جةعفةر/ كؤية لةبةروارى 25-     2012 بة (48) تابلؤى جؤراو جؤركة ثيَك هاتووة لة ( تابلؤى زةيتى ، رةنطى ئاوى   حبر ، ثاستيل ، قةلةمى رةنط ) . بةشدارى سةرجةم ثيَشانطاكانى سالآنةى كؤليَذو ثةيمانطةى هونةرةجوانةكان كردووة.
 •  ـ كتيَبيَك بؤ هونةر بة ناوى ( روانطة )  ضاث كراوة سالَى  2013 كة لة زمانى عةرةبى يةوة وةرطيَردراوة بؤ سةر زمانى كوردى بة شيَوةيةكى هونةرى و زانستيانة و ثيَك هاتووة لة (216) لاثةرِة
 •  ـ كتيَبيَكى هونةرى ئامادةى ضاثكردنة بة ناوى ( جوانكاريةكانى بة رةطةز كردنى ئيمثريسيؤنيزم و كاريطةري بةسةر هونةرمةندانى كوردستان ) .
 • - سىَ ليَتويَذينةوةى هونةرى بة زمانى عةرةبى بلآوكراوةتةوة لة طؤظارى (زانكؤ) سةر بة زانكؤى سةلاحةدين ، بة ناونيشانى :
 • أ – الآسلوب فى أعمال الفنان سليمان شاكر
 • ب – الأنطباعية في اعمال الفنان محمدعارف و سليمان شاكر
 • جـ -مفهوم التربية الجمالية في التشكيل الحديث لإقليم كردستان

                              م. أبراهيم ياسين تةهاحوسيَن

                                      25-5-2018