Research Registration

# Research Title Attachements
1
هویت و مولفه های آن در مثنوی تحفه الاحباب
2
واکاوی وجه غنایی در مثنوی مم و زین
3
مبانی و جلوه های عشق در شعر زبیحی
4
ساختار محتوایی دیباچه در شاهنامه
5
بازتاب تابو در مجموعه داستانهای به کی سلام کنم؟ بر اساس نمود جنسیتی شخصیت ها
6
بررسی شاخصه های ادب غنایی در دیوان شیخ رضا طالبانی