Biography

لة سالى 2000-2001 لة زانكؤى سةلاحةدين، كؤليزى بةروةردة، بةشى كوردى وةركيرام. 2004-2005 كؤليزى بةروةردة، بةشي كوردي م تةواوكرد. ماوةى ساليك وةك ياريدةدةرى تويزةر لة هةمان بةش كارمكرد. لة سالى 2007 لة ماستةر وةركيرام و دواى تةواوكردنى خويندنى ماستةر لة 2010 وةك وانةبيز لة بةشى كوردى، كؤليزى بةروةردة دةست بةكاربوم.