Biography

 

خويَندني سةرةتايي و ناوةندي لة هةوليَر تةواو كردوة                                                                                  

لة 19/11/1977 وةكو مامؤستاي سةرةتايي دامةزراوة                                                                                

لة سالَي 1988/1989 بةكالؤريؤسي لةثةروةردةو دةرونزاني لة كؤليَذي ثةروةردةي زانكؤي سةلَاحةدين

/هةولير وةرطرتوة

لة 14/8/1993 برِوانامةي ماستةري لة زانكؤي بةغدا بة ثلةي زؤر باشة وةرطرتوة                                    

لة 19/2/1998 برِوانامةي دكتؤراي لةهةمان كؤليَذو زانكؤ وةرطرتوة                                                         

لة 5/4/1998 وةكو مامؤستا طةرِاوةتةوة لة كؤليَذي ثةروةردةي زانكؤي سةلاحةدين دةست بةكاربوة              

لة2/5/2002 بوة تة ثرِؤفيسؤري ياريدةدةر                                                                                               

   لة 2/5/2009 بوةتة ثرِؤفيسؤر لة دةرونزاني ثةروةردةيي                                                

24 بةر هةمي ضاثكراوي لةشيَوةي ثةرتوك ضاثكردوة                                                                    

زياتر لة40 تيَذينةوةي زانستي لة طؤظارة باوةرِ ثيَكراوةكاني ناوةوةو دةرةوةي ولَات بلَاو كردؤتةوة    

ثتر لة 600 وتاري بة كوردي و عةرةبي لة طؤظارو رِؤذنامةكاني ناوةوةو دةرةوةي ولَات بلَاو كردؤتةوة

زياتر لة 40 كؤرِو سيميناري لة بواري ثةروةردةو زانست وفؤلكلؤرو طةشةثيَداني مرؤيي ثيَشكةش كردوة

سيَ ثيَشةنطاي فؤلكلؤري لة سالَاني 1968/1987/1989 لة زانكؤي سةلَاحةدين وثةيمانطاي ثيَطةيلندني مامؤستاياني كورِان لة هةوليَر كردؤتةوة

ئةندامي دةستةي نوسةراني طؤظاري لاوك بوة

طؤظاري كؤمةلَةي فؤلكلؤرثةروةراني كوردي مةلَبةندي طشتي هةوليَر 1992

ئةندامي دةستةي طؤظاري زانستة مرؤظايةتيةكاني زانكؤي سةلَاحةدين بوة بؤ سيَ خول 2002/2017

ئةندامي ثاراسايكؤلؤذي كوردستاني عيَراق بوة

ئةندامو دوايي سكرتيَري كؤمةلَةي فؤلكلؤري كوردي بوة لة شاري هةوليَر لة سالَي 1998 تاوةكو هةلَوةشانةوةي

سكرتيَرو دوايي سةرؤكي كؤمةلَةي ثةروةردةو سايكؤلؤذي عيَراقي لقي هةولير تاسالي 1993

برِياردةري ليذنةي دانان ووةرطيَرِان ويارمةتي دان لة سةرؤكايةتي زانكؤي سةلاحةدين لة سالي 2002/2008

ئةندام وبرِياردةري ليذنةي ثةرتوك كرِين بوة لة سةرؤكايةتي زاكؤي سةلاحةدين 2002/2006

ئةندامي دةستةي نوسةراني طؤظاري ئةكاديميايي كوردي بوة 2006/2008

ئةندامي ليذنةي دةست نوسو  بةلَطةنامةكان لة ئةكاديمياي كوردي بوة 2006/2008

سةرؤكي ليذنةي رِؤشنبيري كؤليَذي ئةدةبيات زانكؤي سةلاحةدين سالي 2010

سةرؤكي ليذنةي ثيداني نازناوي زانستي بؤ زانستة مرؤظايةتيةكان لة سةرؤكايةتي زانكؤي سةلاحةدين 2010/2011

سةرثةرشتي 9 نامةي ماستةرو 5 تيَزي دكتؤراي كردوة طفتوطؤكردني 20 نامةي ماستةرو تيَزي دكتؤراي كردوة وةكو سةرؤك و ئةندام

بةذداري ضةندان كؤنفراسي زانستي لة دةرةوةو ناوةوةي ولَاتي كردوة

لة هةمو كةنالَة ئاسماني وخؤجيييةكان و رِاديؤكاني كوردستان ضاوثيَكةوتني لة طةلَ ئةنجام دراوة

لة قؤناغي بةكالؤريؤس و ماستةر و دكتؤرا دةرسي وتؤتةوة

لة هةمو خولةكاني رِيَطاكاني وانة وتنةوةي زانكؤي سةلاحةدين /كؤية رِاثةرين وانةي وتؤتةوة بة دريَذيي 20 سالَ

لة خولةكاني شياندني مامؤستاياني سةرةتايي و ناوةندي و ئامادةيي وانةي وتؤتةوة

لة ضةندان ليذنة لةسةر ئاستي بةش و كؤليَذ و زانكؤو وةزارةتوةكو ئةندام وسةرؤك كاري كردوة