Training Courses

Participating in a course
# Course Title Level Attachements
1
خولي زماني فارسي
الكتروني
2021-07-15 - 2021-10-18
National
2
دورة فن التواصل
كوليزي زمان . زانكوي سةلاحةدين
2021-11-15 - 2021-11-30
National
3
دورة علم الصرف
عبر زووم
2021-06-02 - 2021-06-29
International
Participate as an instructor
# Course Title Level Attachements