Acknowledgement

# Activities Attachements
1
سةرؤكى زانكو
Purpose: سوباس و بيزانينى سةرؤكى زانكو بة هوي هةول و كوششي ماموستايان لة بروسةى دلنياي جوري
2
سةرؤكى زانكو
Purpose: سوباس بيزانيني سةرؤكى زانكو بةرامبةرهةول وكوشششي ماموستايان